Prawo energetyczne i ochrony środowiska

Nasza kancelaria doradzała różnym podmiotom na rynku energii wiatrowej jak i innym spółkom z sektora energii ze źródeł odnawialnych oraz konwencjonalnych. Byliśmy zaangażowani w szereg działań w zakresie transferu projektów wiatrakowych, projektów JI, handlu świadectwami pochodzenia.

W konsekwencji nasi prawnicy postanowili o utworzeniu w ramach naszej kancelarii specjalnej grupy: Energy, Environment & Regulatory Team w celu gromadzenia i dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem.

Gotowi jesteśmy udzielać pełnej obsługi w związku z rozpoczynaniem i prowadzeniem inwestycji energetycznych:

Umowy dzierżawy gruntów

 • przygotowywanie długoterminowych umów dzierżawy,
 • transfer praw i obowiązków dzierżawcy,
 • negocjowanie i reprezentowanie zarówno właścicieli gruntów jak i inwestorów (dzierżawców).

Projekty związane z energią wiatrową

 • analiza dokumentacji składającej się na projekt m.in. pozwoleń na budowę, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, warunków przyłączenia do sieci, itp.
 • analiza zawartych przedwstępnych lub przyrzeczonych umów dzierżawy,
 • analiza innych charakterystycznych wymagań, opinii, zezwoleń związanych z projektami wiatrakowymi,
 • przeprowadzanie due diligence projektu,
 • przygotowanie transferu projektu do spółki celowej (SPV).

Projekty związane z energią słoneczną

 • doradztwo w dziedzinie prawa energetycznego,
 • przygotowywanie przekształceń projektów czy spółek realizujących projekty (SPV),
 • wykonywanie due diligence projektów,
 • analiza wymogów specjalnych, decyzji i pozwoleń dotyczących projektów związanych z energią słoneczną.

Świadectwa pochodzenia

 • doradztwo przy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia,
 • kontakty z Urzędem Regulacji Energetyki (URE) oraz Towarową Giełdą Energii (TGE S.A.),
 • umowy o usługi brokerskie.

Projekty JI oraz CDM

 • doradztwo przy sprzedaży jednostek redukcji emisji,
 • doradztwo przy projektach Joint Implementation oraz projektach Clean Development Mechanism.

Specyficzne problemy podatkowe

 • doradztwo w sprawach opodatkowania sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia,
 • problematyka opodatkowania turbin podatkiem od nieruchomości,
 • problematyka opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym,
 • VAT od usług transportu i pilotowania turbin.

Ochrona środowiska

 • doradztwo przy transferach wysypisk śmieci,
 • reprezentacja w uzyskiwaniu wszelkich decyzji środowiskowych oraz wsparcie w przypadku obowiązku przygotowania raportu oddziaływania na środowisko,
 • doradztwo w sprawach zarządzania odpadami,
 • doradztwo przy problematyce azbestowej,
 • reprezentowanie klientów przed organami władzy publicznej.

Regulatorzy

 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
 • reprezentowanie klientów przed polskim Urzędem Regulacji Energetyki (URE) oraz polskim Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 • Peter Nielsen & Partners Law Office sp. k.
 • Adres:
  Al. Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa, Polska
 • Tel.: +48 22 59 29 000
 • e-mail: office@pnplaw.pl
 • Kariera:  office@pnplaw.pl

WSPÓŁPRACUJEMY Z: